အလုပ်အကိုင်
พยาบาลวิชาชีพ ประจำ OPD/IPD/Ward/OR

-ไม่จำกัดเพศ
-ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีค่าภาษา)
-มีทักษะการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน ใส่ใจรายละเอียด
-มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
-อำนวยความสะดวกแก่คนไข้ และผู้ติดตาม
-จัดเตรียมอุปกรณ์ ดูแลผู้ป่วยและให้การบริบาลตามการควบคุมของจักษุแพทย์
-บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบบของโรงพยาบาล

จำนวนที่เปิดรับ : ไม่จำกัด

ဤရာထူးအတွက်လျှောက်ထားရန်
*အလုပ်လျှောက်လွှာများအားလုံးအတွက် MS Word သို့မဟုတ် PDF ဖြင့်သာလျှောက်ထားရမည်။
พนักงานช่วยการพยาบาล

-ไม่จำกัดเพศ
-มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 
-มีใบประกอบวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล NA
-มีใจรักในงานบริการ มีทักษะการฟัง และการสื่อสารในเชิงบวก 
-ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการของผู้ป่วย
-มีทักษะการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
-ปฎิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและการรักษาของจักษุแพทย์
-อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการบริการแก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
-ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์
-ดูแลและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การแพทย์
-จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามระบบของโรงพยาบาล
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่เปิดรับ : ไม่จำกัด

ဤရာထူးအတွက်လျှောက်ထားရန်
*အလုပ်လျှောက်လွှာများအားလုံးအတွက် MS Word သို့မဟုတ် PDF ဖြင့်သာလျှောက်ထားရမည်။
ผู้ช่วยแพทย์ (Medical Assistant)

-ไม่จำกัดเพศ
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 2 ปีขึ้นไป
-มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี
-มีใจรักในงานบริการ มีทักษะการฟัง และการสื่อสารในเชิงบวก 
-มีทักษะการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
-อำนวยความสะดวกและประสานงานจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ 
-ให้คำแนะนำเบื้องต้น พร้อมให้การบริการแก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
-ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์
-จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล รายงานเกี่ยวข้องตามระบบของโรงพยาบาล
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

จำนวนที่เปิดรับ : ไม่จำกัด

ဤရာထူးအတွက်လျှောက်ထားရန်
*အလုပ်လျှောက်လွှာများအားလုံးအတွက် MS Word သို့မဟုတ် PDF ဖြင့်သာလျှောက်ထားရမည်။