សេវាកម្ម
មន្ទីរពេទ្យផ្ដល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាល
សម្រាប់ជំងឺនិងស្ថានភាពដែលទាក់ទងនឹងភ្នែកពីបញ្ហាទូទៅរហូតដល់ការព្យាបាលដែលទាមទារជំនាញរបស់អ្នកឯកទេស